Thursday, May 1, 2008

BIRHEN MILAGROSA NA MANAOAG

OS

Sakey ak ya madeboto ed Apo Baket na Manaoag tan agkoya nalingwanan so inpanpayawar nen Apo Baket ed siak .

December 19, 2004 - Akimisak ak tan amay kaanakan ko tan amay asawa to na alas onse yan asumpal na alas dose, kasumpal na misa inbakik imay asawa na kaanakan ko ya ipa-bless iramay sinaliw min kandila tan arom iran religious article diman ed gilig na kalsada- amay lugar ya pan-bless an daray luluganan.

Diad pan-alagar mi, inyorong min dua imay kaanakan ko diman ed lugar ya panseselselan na kandila ya aka-arap ak diman ed garden. Kabekta walay inmirong ya akolaw ya akapandong na amputi ya say kawes to et amputi tan walay awit ton karaanan ya basket. Say itsura mi ed irongan so nan-dikingan kami ed samay semento ya irongan, amay kaanakan ko et walad benegan min dua. Kairong to say kuanto ed siak “katon inmirong ak dia ed abay mo ta antak ya makatalos ka” kuanto. Kabekta in-kuanto ed siak “amayamay lay anak ko ya makakalingwan tan inmalis lara ed abong ko” balet wala met ira so pinmapawil la” inkuanto.

Siak balet say antak ayan akolaw et iistoryaen tod siak so anak to ed pamilya to. Kabekta say kuanto ed siak “ tulungan mo ak ya mandasal ed sarayan anak ko” Nen imbaga to lamet so “ARAYAN ANAK” ko et tinakiling ko so lupa to balet agko nanengneng ta amay pandong ton belo et akasakob ed lupa to, insan apansin ko ya kada onleksab imay belo to et itatagey ton tampol, insan say pankelawan ko ta asumpal lay misa tan wala met la ed paway AKIN ET AKA-BELO nin sinsya?

Nen ibabaga to imay kerew ton dasal et inkuanko ya “ON BAI ANGGANO AGKO KABAT ET IDADASAL KORAN AMIN LALO LA NA INTIRON MUNDO LALO LA ED ARAMAY MANGI-GIYERA. Kabekta nanbalikas lamet ya say kuanto “antam amayamay so onlesa ya saki-sakit” tan amayamay so ompatey gawa na “high blood pressure” tan sakit ed puso. Kasumpal to yan imbaga et angaot ak na 100 pesos ed bulsak tan inkuanko “ BAI PIALA YO YA SO 100 PESOS MAONG LABAT YA NAISALIW YO NA MERYENDA YO TANI PASADO ALAS DOSE LA ET SIGURO NARASAN KILA” Say kuanto “ ay Apo agak man-papayabol” balet inpilit ko, inala to tan inyan to ed samay kartamoneda to ya akakarga ed samay basket et diman ko anengneng ya say karga to et aramay karaanan ya libron dasalan (remember the old prayer books?) tan anggapoy karga ton kuwarta. Kabekta say kuanto “ anggapoy naiter kod sika no agsayay “holy water” ya akakarga ed absolute ya botelya, inkuanto ya no gabay mo yan danum so laka labat ED DIMAN ED RECTORY-k ya opisina ta wadman iray papari ya mangiter ed sika.

Anggad natan ayan absolute ya botelya et awit-awit ko diya ed kolaan ko. Kasumpal to ya inter imay holy water et intagey toy lima ton kawanan et dia lanti ya antak ya akolaw lara, say antak et nakaokolan da na tolong ya onalagey katon inkuanko ed samay kaanakan ko ya tolongan toy Bai ya onalagey, ‘ANDI APO inkuanto SARAG koni onalagey” nen akaalagey la , inyawat toy lima to ed siak tan samay kaanakan ko BALET SAY PANKELAWAN KO AKIN TA AKOLAW YA METMELANTING ET SAY DAKLAP NA LIMA TO ET SINGA DAKLAP NA BALEG YA LAKI. Anggano abenbenan ko so lima nen Bai et sinsya ya agko atakiling so lupa to ta asakuban na amay amputi ya belo. Kasumpal ton inderew so lima to et inkuanto ed siak GALA TA ONLA TA DIMAN ED ARAP NA ACACIA YA KAABAY TO IMAY SILEWAN NA KANDILA TA ABAYAG TO KALAN AALAGAREN, ayan bekta nen linma kami nen Bai diman ( FOR SO LONG THAT I’VE BEEN GOING TO MANAOAG SHRINE, I DIDN’T NOTICED THAT ON TOP OF THE ACACIA TREE, THERE’S A SCULPTURED IMAGE OF OUR LADY OF MANAOAG) insan nanbalikas ed siak ya inkuanto “ sarag mon mangala na arayay kandila ya napepelag dia insan sarag mon osaren no walay mankaokolay dasal na aray walay sakit balet ipatanir tan ikerew mo ed si Apo Baket ya natambal ira.

Ayan bekta et tinmangay ak tan nandasalak ed samay sculptured ya imahem nen Apo Baket et nen kaosdong ko ANGGAPO MET LA SI BAI, lapod pasado alas dose la katon daiset la so totoo ta asompal lay misa KATON NABANTAG MO ANGGAD GATE NO MANAAKAR NI
BAI, NAANDIPAT YA TAMPOL. Kabekta sinmabi imay asawa to imay kaanakan ko et tinepet ko no walay anenengneng ton akolaw ya akapandong na amputi ya pinmaway ANGGAPO AUNTIE kuanto.

Ayan manifestation ya na-encounter ko et inkunok ed samay classmate ko ya pari et inkuanto “ I believe that you just encountered one of APO BAKET’s many miracles in disguise of the old lady dressed in white”.

My encounter with APO BAKET happened on the 19th of December 2004, a week later TSUNAMI HAD STRUCK SEVERAL NATIONS THAT INCLUDEED THAILAND claiming million of lives. Natan ko amotektek imay kerew nen Bai ya tolongan kon mandasal para ed saray ANAK TO ya inaatey ed sayan TSUNAMI.

SO we or each and everyone of us ya madeboto ed si APO BAKET so idasal tayon lanang irayan inaatey nen TSUNAMI.

1 comment:

Anonymous said...

balbaleg ya salamat ed sikayo agin OS, untan pa komon ta undayo kayo lamet ed manaoag... manaliw kayo natan na larak na niyog marakep ya iyapplos ed ulat ya naksawan lalo no ambetel so panaon. sigi sirin balbaleg ya salamat lamet.