Sunday, April 26, 2009

042509A nabibilang, unkukulang

manonton dalan
(kansiyon ya igawan
yoy tuno-pop music so bilang
na balikas)

uran uran manterter ed ulo
nabasaak balet aliwan tanto
uran uran manterter ed ulo
nabasaak balet aliwan tanto

no mankirmat mankarol agko
no mankirmat mankarol agko
antakot ta wala kad abay ko
linglinggisen mo tan lakap mo

no undelap itarok to balet agko
no undelap itarok to balet agko
umpaga ta wala kad abay ko
manim-imis tan napnuay aro

nabibilang, nabibilang,
so agew tayor mundo
nabibilang, nabibilang
so maong ya totoo

unkukulang, unkukulang
saray maaron imano
unkukulang, unkukulang
panangan ya ipadungo

nabibilang, unkukulang, nabibilang
unkukulang, nabibilang, unkukulang
balet say panangarok manando
ta diyad pusok so ayuyang mo
balet say panangarok manando
ta diyad pusok so ayuyang mo
(pawil kayod tagey)

(balibali ya kansiyonen yon walay
hilig ton man "street dancing"-
youtube-egyptian songs-habibi dah)

No comments: